THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc

Ngày đăng 19/10/2023 | 07:51  | Lượt xem: 522
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 07/04/2022 | 02:08  | Lượt xem: 832
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (04 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Hộ tịch

Ngày đăng 16/05/2022 | 10:33  | Lượt xem: 852
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (19 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc

Ngày đăng 07/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 626
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước

Ngày đăng 16/06/2022 | 09:30  | Lượt xem: 761
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Môi trường

Ngày đăng 08/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 789
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực trẻ em

Ngày đăng 14/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 522
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (06 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính

Ngày đăng 14/01/2022 | 08:00  | Lượt xem: 367
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 10/11/2022 | 09:10  | Lượt xem: 850
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (06 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

Ngày đăng 06/09/2022 | 09:00  | Lượt xem: 597
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Người có công

Ngày đăng 11/07/2022 | 09:05  | Lượt xem: 662
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Người có công nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (29 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Ngày đăng 17/05/2022 | 03:49  | Lượt xem: 766
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (14 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 16/05/2022 | 03:28  | Lượt xem: 587
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Hòa Giải cơ sở

Ngày đăng 16/05/2022 | 03:21  | Lượt xem: 574
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước

Ngày đăng 16/05/2022 | 03:11  | Lượt xem: 573
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Chứng thực

Ngày đăng 16/05/2022 | 11:01  | Lượt xem: 674
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (11 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 07/04/2022 | 02:25  | Lượt xem: 713
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (03 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thủy nội địa

Ngày đăng 07/04/2022 | 01:53  | Lượt xem: 667
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (10 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Tôn giáo

Ngày đăng 07/04/2022 | 01:43  | Lượt xem: 637
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (10 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thi Đua – Khen thưởng

Ngày đăng 07/04/2022 | 11:00  | Lượt xem: 547
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05 TTHC)