THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc

Publish date 19/10/2023 | 07:51  | Lượt xem: 546
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra

Publish date 07/04/2022 | 02:08  | Lượt xem: 851
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (04 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Hộ tịch

Publish date 16/05/2022 | 10:33  | Lượt xem: 878
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (19 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc

Publish date 07/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 648
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước

Publish date 16/06/2022 | 09:30  | Lượt xem: 788
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Môi trường

Publish date 08/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 811
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực trẻ em

Publish date 14/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 532
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (06 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính

Publish date 14/01/2022 | 08:00  | Lượt xem: 380
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai

Publish date 10/11/2022 | 09:10  | Lượt xem: 859
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (06 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

Publish date 06/09/2022 | 09:00  | Lượt xem: 606
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Người có công

Publish date 11/07/2022 | 09:05  | Lượt xem: 680
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Người có công nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (29 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Publish date 17/05/2022 | 03:49  | Lượt xem: 780
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (14 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật

Publish date 16/05/2022 | 03:28  | Lượt xem: 598
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Hòa Giải cơ sở

Publish date 16/05/2022 | 03:21  | Lượt xem: 582
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước

Publish date 16/05/2022 | 03:11  | Lượt xem: 585
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Chứng thực

Publish date 16/05/2022 | 11:01  | Lượt xem: 679
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (11 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

Publish date 07/04/2022 | 02:25  | Lượt xem: 728
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (03 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thủy nội địa

Publish date 07/04/2022 | 01:53  | Lượt xem: 678
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (10 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Tôn giáo

Publish date 07/04/2022 | 01:43  | Lượt xem: 651
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (10 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thi Đua – Khen thưởng

Publish date 07/04/2022 | 11:00  | Lượt xem: 557
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05 TTHC)